THE ELEGANCE OF WOOD

WOODEN TABLES AND CHAIRS PRODUCED WITH LOVE

за НАС

На 14 октомври 2021 г. „ЛИЛОВИ 88“ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 14.01.2022 г. Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
При изпълнението на АДБФП фирмата ще съблюдава принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект № BG16RFOP002-2.089-5268-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

WE LOVE WHAT WE DO

TOP MATERIALS

We carefully choose the materials we use in the production to ensure that the products will meet the expectations of our customers.

MADE IN BULGARIA

Bulgarian production has been a benchmark for quality, elegance and style for years. We at Lilovi 88 are trying to prove this

100% SATISFIED CUSTOMERS

Over the years we have proven ourselves as a leading manufacturer of solid wood furniture

NEW PRODUCTS