Продължете към съдържанието

ЕЛЕГАНТНОСТ В ДЕТАЙЛА

Прецизна изработка на маси и столове от дърво

за НАС

На 14 октомври 2021 г. „ЛИЛОВИ 88“ ООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 14.01.2022 г. Главната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
При изпълнението на АДБФП фирмата ще съблюдава принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект № BG16RFOP002-2.089-5268-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

най-нови продукти