Продължете към съдържанието

Политика за обработка на личните данни

Въведение

Екипът на “Лилови 88” ООД, наричано по-долу само “Лилови”, е силно ангажиран със защитата на личните данни. Тази Политика за събиране на личните данни и декларация за прозрачност описва защо и как събираме и използваме лични данни за целите на нашата дейност. 

Сигурност

Отнасяме се изключително отговорно към сигурността на всички данни. Прилагаме утвърдени вътрешни правила за информационна сигурност и защита на личните данни. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

 

Законово основание за обработване на лични данни

Ние ще обработваме личните Ви данни на базата на законови изисквания и съгласно Вътрешните правила за информационна сигурност и защита на личните данни.

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за събиране на личните данни и декларация за прозрачност преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път, на сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за събиране на личните данни и декларация за прозрачност, моля не ни ги предоставяйте.

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Лилови разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Лилови 88 ООД е юридическо лице, ЕИК, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

“Лилови 88” ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: Гр София, ж.к.Суха река бл.225,вх.А,ЕТ.2,ап.4

e-mail: lilovi88@abv.bg

 

Категории лични данни, обработвани от Лилови

Лилови може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име и други);
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
 • Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).
 • Данни за достъп до портал за онлайн поръчки (имейл, адрес за доставка).

Лилови може да обработва данни, изготвени и генерирани от Лилови в процеса на предоставяне на услугите:

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство,
 • вида на устройството,
 • използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • данни, получени от коментари в Сайта.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Лилови има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

Лилови има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

Цели и правни основания за обработване на лични данни

Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Лилови обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
 • Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми.

В изпълнение на свои законови задължения, Лилови обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство

Лилови обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За директен маркетинг на продукти и услуги; електронен бюлетин;
 • Данни, предоставени от Вас при участие в томболи, анкети, игри и др.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

 • Обработващи лични данни, които въз основа на договор с Лилови, обработват личните Ви данни от името на Лилови или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

 

Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

 

 • Други администратори на лични данни, на които Лилови предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Лилови предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Лилови

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от Лиллвоинформация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.
 • да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.
 • да възразите пред Лилови по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.
 • да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
 • да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор

За целите използвайте имейл: lilovi88@abv.bg

 • да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.
 
 

 

Политика за използване на „бисквитките“

За да работи www.lilovi88.com, наричан по-долу Сайта, според заложената от екипа на Лилови функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Настоящият документ обяснява как ние правим това.

 

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки файлове, запазвани от Вашия браузър на Вашето устройство. Те позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и да се постигне правилното поведение на дадена уеб страница, съобразно неговите индивидуални предпочитания. По този начин се подобрява функционалността на Сайта. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на Сайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.

 

Как използваме „бисквитки“?

„Бисквитките“ се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в Сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на Сайта.

 

Какви видове „бисквитки“ използваме?

Лилови може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети лица (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, Facebook и други).

Алтернативно, „бисквитки“ на трети лица могат да бъдат свързани със „социални“ бутони или приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Ние нямаме достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител.

 

Как да контролирате бисквитките чрез сайта?

Когато за първи път посетите сайта в долната част на екрана ще се появи текст: “This website uses cookies to improve your experience. We’ll assume you’re ok with this, but you can opt-out if you wish.” . Щракайки върху връзката Cookie settings, можете да зададете кои „бисквитки“ да бъдат активни и кои не.

Ако вече сте направили вашия избор и искате да го промените, то щракнете върху бутона Бисквитки настройки и променете вашия избор:

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките чрез вашия браузър?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузъра си да ги отхвърли.

Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират.

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За съжаление в повечето случаи няма универсална опция за забраняване на „бисквитки“ без това да ограничи функционалността, които те добавят към съответния сайт. За да разберете повече за „бисквитките“ – включително как да ги контролирате – можете да посетите Cookiepedia (информацията е на англ.).

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.